DUKUNGAN SDM

Pasca Sarjana           4     orang

Sarjana                    14     orang

Diploma                     0     orang

SLTA                          4     orang

SLTP                          0     orang

-------------------------------------------

Jumlah                      22     orang